Pla de formació continuada de noves tecnologies de l'Administració Local de Menorca

INTRODUCCIÓ
La formació contínua i el reciclatge professional són necessaris tant per a la satisfacció dels treballadors i treballadores de les administracions públiques com per a la modernització en el prestació dels serveis que es donen als ciutadans i ciutadanes.
La ràpida evolució dels coneixements, de les tecnologies de la informació i de les comunicacions així com també, els requeriments de l’Administració als seus treballadors i treballadores respecte a la millora de les seves competències i qualificacions, fan que aquesta necessitat sigui encara més evident.
Així doncs, cal adoptar una visió basada en el fet que la finalitat de la formació en les administracions públiques és resoldre les necessitats de qualificació de qui vol aprendre per tal de treballar millor.

OBJECTIU DEL PLA
Els objectius generals i els resultats que s’esperen obtenir amb el present Pla de Formació son:
1. Millorar la qualitat del treball i, d’aquesta manera, també la qualitat dels serveis públics.
2. Facilitar el procés continu de modernització i incrementar la qualitat dels serveis que es donen als ciutadans i ciutadanes.
3. Potenciar la carrera professional dels treballadors i treballadores.
4. Difondre una actitud favorable vers l’aprenentatge, entès com un procés ininterromput durant el cicle vital i permetre l’adaptació de les qualificacions als canvis als que es veuen sotmeses totes les organitzacions.

ORGANITZACIÓ DEL PLA
És un pla fomentat i finançat conjuntament pels Ajuntaments de Menorca i el Consell a través de la seva empresa pública de serveis informàtics, SILME. Té l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis públics locals a través de la millora en l’ús de les noves tecnologies en les nostres institucions públiques locals.
1. Creació d’una unitat específica sobre l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a SILME, en el marc d’un sistema de formació continua global.
2. Funcions: estudiar les necessitats formatives sobre les TIC, desenvolupar les accions formatives i atendre als usuaris/alumnes de la formació.
3. Dos àrees d’actuació: OFIMÀTICA (millora de les necessitats detectades) i APLICACIONS CORPORATIVES (complementar l’ús de les aplicacions corporatives desenvolupades per SILME).
4. Formació a mida: adreçada a respondre a problemes concrets, a desenvolupar l’autonomia de l’usuari, amb un seguiment al lloc de treball sobre els resultats de la formació.

REGLAMENT
Criteris per a la priorització dels sol·licitants a les accions formatives.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Podrà sol·licitar l’assistència a les accions formatives tot el personal en actiu a Menorca del Consell Insular, del Govern de les Illes i dels Ajuntaments, així com el personal dels organismes autònoms vinculats al CIM; sempre i quan s’acompleixin els requisits exigits per a cadascun dels cursos.
El personal interí o temporal podrà participar en les distintes accions formatives sempre que hi hagi places no cobertes per personal fix si, en el moment de celebració del curs sol·licitat, el temps de prestació de serveis fos superior a tres mesos i sempre que estigui en actiu durant la realització d’aquest.
En cada acció formativa s’expressa el perfil o grup professional dels empleats i empleades públics als quals va dirigit, així com, si n’és el cas, el nivell de coneixements previs necessaris per a un millor aprofitament.
En relació a l'experiència en l'exercici anterior de les accions de formació informàtica del Consell Insular Menorca:
1. Primar a aquells sol·licitants que no hagin fet accions similars o idèntiques amb anterioritat.
2. Primar les sol·licituds fetes dins el termini de sol·licituds, ordenant-les per ordre d'arribada.
3. Primar aquelles sol·licituds que s'adeqüin a les necessitats de coneixements, habilitats i actituds necessàries pel desenvolupament del seu lloc de treball.
4. Es penalitzaran les baixes no justificades adequadament després d'haver fet una sol·licitud en ferm i haver estat admès en una acció del pla formatiu.

NOTA IMPORTANT
Un cop admesos als diferents programes de formació, s'han d'aportar les degudes autoritzacións d'assistència per part dels Caps de Servei Les autoritzacions i denegacions haurien de ser informades després a les institucions i representants del personal.
Última modificación: lunes, 11 de febrero de 2019, 14:35