Pindeles formatives

Es tracta de petites unitats formatives independents com a mètode pedagògic dissenyat per facilitar la formació contínua. Estan pensades per a ser consumides de forma ràpida, durada aproximada d'uns 120 minuts, atenuant així el temps que l'aspirant dedica a la seva formació en el lloc de treball. Estaran certificades com a unitats formatives independents o bé, com el conjunt d'unitats formatives d'un curs de major durada.