Cursos

L'actual evolució en el sector de la informàtica requereixen que els treballadors de les administracions públiques tinguin el coneixement suficient per adaptar-se a les noves tecnologies. Els objectius generals i els resultats que s’esperen obtenir amb el present Pla de Formació son:

  1. Millorar la qualitat del treball i, d’aquesta manera, també la qualitat dels serveis públics.
  2. Facilitar el procés continu de modernització i incrementar la qualitat dels serveis que es donen als ciutadans i ciutadanes.
  3. Potenciar la carrera professional dels treballadors i treballadores.

Obtenir coneixements relatius a l'ús de el programa FirmaDoc 

Entendre els conceptes bàsics de la aplicació, conèixer les característiques i aprendre l'ús i maneig 

Obtenir coneixements relatius a l'ús de el programa comptable SicalWin 

Continguts: Producció administrativa, Anàlisi i disseny de processos, Variables d'Informació. Automatització i Projectes individuals

tw4Crear formularis simples utilitzant les eines que proporciona el processador de text de LibreOffice Writer: La millor manera de configurar un formulari bàsic, un exemple de creació d'un formulari.

tw5Crear i imprimir múltiples còpies d'un document per enviar-lo a diverses persones o a diferents destinataris com; cartes model, etiquetes de correu i sobres.